Voorbeelden mediation

Onderstaand staan enkele mediation voorbeelden uit onze praktijk. Omwille van de privacy en geheimhouding worden de werkelijke namen niet vermeld.

 

Langlopend huurgeschil

Tussen verhuurder en huurder is al vijf jaar een huurgeschil aan de gang. De verhuurder vindt dat huurder ten onrechte een gedeelte van het gehuurde gebruikt en verbouwd heeft. De huurder wil een gedeelte van zijn huurpenningen niet betalen omdat de elektrakosten zonder aparte meter worden berekend. Door mediaton toe te passen wordt voor het eerst duidelijk voor beiden dat zij over het merendeel eens zijn en dat zij moeten onderhandelen over een aantal kostenposten welke niet voorzien waren in het huurcontract. In twee sessies wordt tot overeenstemming gekomen en wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarmee het huurgeschil is opgelost.

 

Verziekte werkverhouding

Binnen het bedrijf is al langere tijd irritatie tussen een werknemer en zijn chef werkplaats. De situatie escaleert en de twee werken niet meer samen. De andere werknemers ondervinden hinder van de ruzie. De directeur verzoekt om een gesprek met een mediator omdat hijzelf zich teveel bij de zaak betrokken voelt. Door mediation toe te passen wordt duidelijk waar de irritatie door is ontstaan en er wordt vervolgens besproken wat partijen kunnen doen om dit op te lossen. In een gesprek van twee uur kon de zaak worden losgetrokken en werd er weer "vrede" gesloten. Door directe actie kon een slepende procedure met mogelijk ziekteverzuim en sancties worden voorkomen. Inzet van mediation bij arbeidsgeschillen levert direct en sneller resultaat (besparing in tijd en geld).

 

Internationaal conflict

Twee bedrijven, elk uit een ander land, hebben een conflict over een gezamenlijk dochterbedrijf gevestigd in een ander land dan waar zij gevestigd zijn. Het betreft een wederzijdse claim van vele miljoenen euro's. In plaats van een zeer duur en tijdrovend gevecht over procedurele zaken, zoals welke rechter bevoegd is en welke taal de processtukken moeten worden opgemaakt, besluit men over te gaan op mediation. Hoewel de mediation niet heeft geleid tot een volledige oplossing van het conflict is de wederzijds opgekropte wrevel verdwenen en is in het vervolgtraject een zeer grote tijd en kosten besparing gerealiseerd door beide partijen.

 

Bezwaarschriftprocedure bouwproject

Bedrijf x wil gaan bouwen. Buurbedrijf Y voorziet dat er minder parkeerplaatsen over zullen zijn en vreest parkeeroverlast. Om zeker te zijn dient hij een bezwaarschrift in. Bedrijf x zit in de problemen want zijn uitbreiding is gepland en contractueel met derden vastgelegd. De gemeente geeft door dit bezwaarschrift geen toestemming. Mediator stelt een gesprek voor met gemeente, bedrijf en bezwaarmaker. Tijdens het gesprek blijkt bezwaarmaker niet de juiste informatie te bezitten. Na vernemen van details van het bouwplan is het buurbedrijf bereid om zijn bezwaar in te trekken. Binnen een week wordt de verklaring van intrekking bij de gemeente ontvangen waarop de gemeente de bouwvergunning verleend. Binnen 3 weken is het conflict opgelost. Via een normale procedure zou de bouw minimaal een half jaar zijn vertraagd.

 

Kostenverhaal door overheid

Bedrijf Y ziet zich geconfronteerd met historische bodemverontreiniging (ernstige grondwaterverontreiniging op 15 meter diepte) onder zijn terrein. De provincie wil overgaan tot kostenverhaal voor de gemaakte en te maken saneringswerkzaam-heden. Door mediation toe te passen wordt duidelijk dat waardevermindering nauwelijks aan de orde is bij diepe grondwaterverontreiniging. De verhaalsprocedure kon in korte periode worden afgerond waarbij bedrijf y een minimale bijdrage leverde aan het bijgestelde kostenverhaal. Door een creatieve oplossing kwam een grondruil tot stand zodat zowel de gemeente als het bedrijf kon realiseren wat zij eigenlijk wilden: de gemeente wilde een betere herverkaveling en het bedrijf kon een stuk bouwgrond voor een woning verkrijgen. Deze uitkomst was niet mogelijk geweest in een juridische procedure.

 

Echtscheiding

Na een huwelijk van 12 jaar besloten man en vrouw niet met elkaar verder te gaan. In plaats van beiden een advocaat te nemen besloten beiden tot inschakeling van een gezamelijke mediator. In plaats van een gevecht via de advocaten werd er nu gezamelijk een oplossing gevonden voor alle onderwerpen waaronder de kinderen. De afgesproken omgangsregeling hield rekening met alle individuele omstandigeheden van elk der partijen, en niet in de laatste plaats, de betrokken kinderen. De toch altijd vervelende echtscheiding is snel verlopen, de partijen hebben zelf hun keuzes gemaakt in de diverse persoonlijke zaken en de kosten van de hun ondersteunende specialst was minder dan de helft van wat ze kwijt zouden zijn bij elk een eigen advocaat.