FAQ facilitation

Wat is het verschil tussen een mediation en een facilitation?

Het proces van mediation is strakker gereglementeerd dan facilitation. De wijze waarop het proces wordt gestructureerd in een facilitation (procesbegeleiding) wordt veelal bepaald door de probleem en doelomschrijving die bij aanvang van het proces worden vastgesteld.

 

Wat zijn de voordelen van facilitation?

Door de structurering via een onafhankelijke derde, kunnen partijen zich volledig richten op hun wensen en belangen. Een facilitator (de procesbegeleider, de mediator) kan gevoelige zaken iets minder gevoelig omschrijven, objectieve normen zoeken en met een andere kijk op de zaak de partijen uit hun gebruikelijke patroon halen. Hierdoor ontstaat ruimte om de zaken op een andere wijze te bekijken. Meestal ontstaan daardoor als vanzelf de oplossingen.

 

Waarom een mediator als facilitator?

  • De partijen lossen het conflict zelf op (indien dit lukt vaak de beste oplossing);
  • Door de toepassing van mediationtechnieken ontstaat een werkelijke dialoog waardoor alle partijen betrokken worden (empowerment aan partijen). Dit stimuleert partijen om gezamenlijk een inspanning te leveren om eruit te komen;
  • Het levert een betere besluitvorming en betere resultaten op omdat alle relevante belangen van partijen, ook de minder prominente, van het begin af aan centraal staan;
  • Door een gestructureerde aanpak verloopt het proces meestal sneller;
  • Doordat één mediator de belangen van alle partijen dient, kunnen kosten worden bespaard ten opzichte van een situatie waarbij alle partijen hun eigen belangenbehartigers organiseren.

 

Waarom een mediator als er geen ruzie is?

  • Door de open werkwijze van de mediator met behulp van mediationtechnieken wordt op voorhand inhoudelijk niets uitgesloten. Dit bevordert doorgaans de betrokkenheid van de betrokkenen én de (gezamenlijke) bereidheid er samen uit te komen;
  • De relatie is zo belangrijk dat partijen conflicten willen vermijden. Toch is er vaak behoefte om "moeilijke" zaken op een constructieve wijze aan elkaar voor te leggen. Met een mediator wordt dat een stuk makkelijker.

 

Kan een onafhankelijke voorzitter niet hetzelfde bereiken als een mediator?

Dat is sterk afhankelijk van de mediationtechnieken die de voorzitter al dan niet beheerst. Het voordeel van een mediator (als facilitator) boven een onafhankelijke voorzitter is dat de mediator een formeel kader heeft waarbinnen de spelregels duidelijk zijn. Tevens is er voor de mediator sprake van vooraf gedefinieerde geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij een onafhankelijke voorzitter zijn deze aspecten meestal niet (formeel) geregeld

 

Wat zijn de zakelijke conflicten waarop Stichting-Schild zich op richt?

Wij richten ons op (potentiële) conflicten die voortkomen uit allerlei niet-persoonlijke, financiële of bedrijfsmatige belangen, materiele en structurele aspecten van de organisatie.

 

Geldt het NMI Mediation Reglement ook bij facilitation?

Als de facilitation door een NMI-mediator wordt verricht geldt het NMI Mediation Reglement.